Strontu Węglan – Czysty

SrCO3 (masa cząsteczkowa: 147,63) Termin przydatnościCASECIndeksKod CN ZWT-98/TCh-92 lata1633-05-2216-643-7brak2836 92 00 REACH: 01-2119502545-46-XXXX Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozp. 1272/2008.Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny wg przepisów…

Czytaj dalejStrontu Węglan – Czysty

Strontu Azotan

Sr(NO3)2 (masa cząsteczkowa: 84.99) Termin przydatnościCASECIndeksKod CN ZWT-99/TCh-102 lata10042-76-9233-131-9brak2834 29 80 REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracji NIEBEZPIECZEŃSTWOH271: Może powodować pożar lub wybuch;…

Czytaj dalejStrontu Azotan

Sodu Azotan

NaNO3 (masa cząsteczkowa: 84,99) Termin przydatnościCASECIndeksKod CN ZWT-05/TCh-72 lata7631-99-4231-554-3brak3105 10 00 REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracji UWAGAH272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.H319: Działa…

Czytaj dalejSodu Azotan

Potasu Azotan

KNO3 (masa cząsteczkowa: 101,11) Termin przydatnościCASECIndeksKod CN ZWT-05/TCh-62 lata7757-79-1231-818-8brak2834 21 00 REACH: 01-2119488224-35-XXXX NIEBEZPIECZEŃSTWOH272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/ gorących powierzchni. –…

Czytaj dalejPotasu Azotan

Kwas Borowy

H3BO3 (masa cząsteczkowa: 61,83) Termin przydatnościCASECIndeksKod CN BN-64/6191-112 lata10043-35-3233-139-2005-007-00-22810 00 90 REACH: 01-2119486683-25-XXXX NIEBEZPIECZEŃSTWOH360FD: Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matkiP201: Przed użyciem zapoznać…

Czytaj dalejKwas Borowy

Baru Wodorotlenek

Ba(OH)2 · 8H2O (masa cząsteczkowa: 315,48) Termin przydatnościCASECIndeksKod CN BN-75/6191-542 lata12230-71-6241-234-5brak2816 40 00 REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracji NIEBEZPIECZEŃSTWOH302: Działa szkodliwie po…

Czytaj dalejBaru Wodorotlenek

Baru Węglan

BaCO3 (masa cząsteczkowa: 197,35) Termin przydatnościCASECIndeksKod CN BN-74/6191-762 lata513-77-9208-167-3brak2836 60 00 REACH: 01-2119489177-25-XXXX UWAGAH302: Działa szkodliwie po połknięciu.P301+310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzemUN 15646.1,…

Czytaj dalejBaru Węglan

Baru Siarczan

BaSO4 (masa cząsteczkowa: 233,4) Termin przydatnościCASECIndeksKod CN BN-75/6191-1392 lata7727-43-7231-784-4brak2833 27 00 REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracji Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny…

Czytaj dalejBaru Siarczan