Potasu Azotan

KNO3 (masa cząsteczkowa: 101,11)

Termin przydatnościCASECIndeksKod CN
ZWT-05/TCh-62 lata7757-79-1231-818-8brak2834 21 00

REACH: 01-2119488224-35-XXXX

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/ gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.
P220: Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.
P280: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
P370+378: W przypadku pożaru: Użyć do gaszenia suchych środków gaśniczych do gaszenia pożaru.
P501: Zawartość / pojemnik usuwać w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów

UN 1486
5.1, III

Postaćproszek drobnokrystaliczny
Barwabiała
Zawartość azotanu potasu [% min]98,5
Zawartość H2O [% max]0,5
Zaw. substancji nierozpuszczalnych w H2O [% max]0,005
Zaw. siarczanów [% max]0,02
Zaw. chlorków [% max]0,002
Zaw. azotanów [% max]0,001
Zaw. fosforanów [% max]0,001
Zaw. związków amonowych [% max]0,005
Zaw. metali ciężkich (Pb) [% max]0,0005
Zaw. magnezu [% max]0,002
Zaw. sodu [% max]0,03
Zaw. wapnia [% max]0,002
Zaw. żelaza [% max]0,001