RODO

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest PPUH Tarchem Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Fabryczna 28, NIP 645-020-39-99, REGON 008173444, KRS 0000042168.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: pocztą tradycyjną na adres: PPUH Tarchem Sp. z o.o. Tarnowskie Góry 42-600, ul. Fabryczna 28, lub pocztą elektroniczną na adres: tarchem.ewa@tarchem.com.pl.
 3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług wynikających z prawnie uzasadnionych interesów spółki, tj. transakcje handlowe. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem tych pośredniczących w realizacji zamówień (transport, spedycja).
 4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu realizacji zamówień / zleconych usług.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych lub wycofa zgodę, bądź też ustanie cel, dla jakiego dane te zostały zgromadzone.
 6. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora  podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz:

– osobom upoważnionym przez administratora – pracownicy firmy, w celu realizacji swoich obowiązków, muszą mieć dostęp do danych osobowych,

– biuro rachunkowe dokonujące rozliczenia świadczonych usług.

 1. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 2. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Dane pochodzą od osób, których te dane dotyczą.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.