POTASU CHLOREK

KCl (masa cząsteczkowa: 74,56) Termin przydatności CAS EC Indeks CN UFI REACH 2 lata 7447-40-7 231-211-8 brak 3104 20 00 brak nie dotyczy Substancja nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna. Wartość…

Czytaj dalejPOTASU CHLOREK

ALKOHOL IZOPROPYLOWY

(IPA, 2-PrOH, izopropanol, 2-propanol, propan-2-ol) C3H8O (masa cząsteczkowa: 60,1) Termin przydatnościCASECIndeksCNUFIREACH 2 lata67-63-0200-661-7603-117-00-02905 12 00XFM4-XT9S-3SK3-S2NH01-2119457558-25-XXXX NIEBEZPIECZEŃSTWOH225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.H319: Działa drażniąco na oczy.H336: Może wywoływać uczucie senności lub…

Czytaj dalejALKOHOL IZOPROPYLOWY

KWAS AMIDOSULFONOWY

H3NO3S (masa cząsteczkowa: 97,09) Termin przydatności CAS EC Indeks CN UFI REACH 2 lata 5329-14-6 226-218-8 016-026-0-0 2811 19 80 brak 01-2119488633-28-XXXX UWAGA H315: Działa drażniąco na skórę. H319: Działa…

Czytaj dalejKWAS AMIDOSULFONOWY

SODU CHLOREK

NaCl (masa cząsteczkowa: 58,44) Termin przydatnościCASECIndeksCNUFIREACH 2 lata7647-14-5231-598-3brak2501 00 99braknie dotyczy Substancja nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna. Wartość / Opis Wygląd zewnętrznydrobny kryształ barwy białejZaw. NaCl; % min99,9Zaw. substancji nierozpuszczalnych…

Czytaj dalejSODU CHLOREK

AMONU NADSIARCZAN

(NH4)2S2O8 (masa cząsteczkowa: 228,2) Termin przydatnościCASECIndeksCNUFIREACH 2 lata7727-54-0231-786-5016-060-00-62833 40 00 - - - 01-2119495973-19-XXXX NIEBEZPIECZEŃSTWOH272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.H302: Działa szkodliwie po połknięciu.H315: Działa drażniąco na skórę.H317: Może powodować reakcję…

Czytaj dalejAMONU NADSIARCZAN

POTASU FLUOREK

KF (masa cząsteczkowa: 58,1) Termin przydatności CAS EC Indeks CN UFI REACH 2 lata 7789-23-3 232-151-5 009-005-00-2 2826 19 90 - - - 01-2119555273-40-XXXX NIEBEZPIECZEŃSTWO H301: Działa toksycznie po połknięciu.…

Czytaj dalejPOTASU FLUOREK

KWAS OCTOWY 80%

Termin przydatnościCASECIndeksCNUFIREACH 2 lata64-19-7200-580-7607-002-00-62915 21 00VXK4-WT5D-8SK4-T15401-2119475328-30-XXXX NIEBEZPIECZEŃSTWOH226: Łatwopalna ciecz i pary.H314: Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.P301+330+331: W…

Czytaj dalejKWAS OCTOWY 80%

POTASU NADMANGANIAN

KMnO4 (masa cząsteczkowa: 158,04) Termin przydatności CAS EC Indeks CN UFI REACH 2 lata 7722-64-7 231-760-3 025-002-00-9 2841 61 00 - - - 01-2119480139-34-XXXX NIEBEZPIECZEŃSTWO H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.…

Czytaj dalejPOTASU NADMANGANIAN

SREBRA AZOTAN

AgNO3 (masa cząsteczkowa: 169,87) Termin przydatnościCASECIndeksCNUFIREACH 2 lata7761-88-8231-853-9047-001-00-22843 21 00 - - - 01-2119513705-43-XXXX NIEBEZPIECZEŃSTWOH271: Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.H290: Może powodować korozje metali.H314: Powoduje poważne oparzenia skóry…

Czytaj dalejSREBRA AZOTAN

POTASU JODEK

KI (masa cząsteczkowa: 166) Termin przydatnościCASECIndeksCNUFIREACH 2 lata7681-11-0231-659-4brak2827 60 00 - - - 01-2119966161-40-XXXX NIEBEZPIECZEŃSTWOH372: Powoduje uszkodzenie narządów (tarczyca) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie drogą doustną.P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.P264:…

Czytaj dalejPOTASU JODEK