Strontu Azotan

Sr(NO3)2 (masa cząsteczkowa: 84.99)

Termin przydatnościCASECIndeksKod CN
ZWT-99/TCh-102 lata10042-76-9233-131-9brak2834 29 80

REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracji

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H271: Może powodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.
H318: Powoduje poważne uszkodzenia oczu.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/ gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.
P220: Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+351+338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P370+378: W przypadku pożaru: Użyć suchych środków gaśniczych do gaszenia pożaru.
P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem
P501: Zawartość / pojemnik utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.

UN 1507
5.1, III

czysty do analizyczysty
Postaćkryształy rozp. w wodzie
Barwabiała
Zawartość Sr(NO3)2 [% min]99,599
Zaw. subs. nierozp. w H2O [% max]0,0050,01
Zaw. wilgoci (H2O) [% max]0,10,1
Zawartość żelaza (Fe3+) [% max]0,0020,002
Zaw. wapnia (Ca2+) [% max]0,0050,05
Zaw. siarczanów (SO42-) [% max]0,0020,2
Zaw. chlorków (Cl-) [% max]0,00050,001
pH 5% r-ru w 25̊ C5,0 - 7,55,0 - 7,5