Baru Węglan

BaCO3 (masa cząsteczkowa: 197,35)

Termin przydatnościCASECIndeksKod CN
BN-74/6191-762 lata513-77-9208-167-3brak2836 60 00

REACH: 01-2119489177-25-XXXX

UWAGA
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
P301+310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem

UN 1564
6.1, III

chemicznie czystyczysty do analizyczysty
Postaćproszek nierozpuszczalny w wodzie;
łatwo rozpuszczalny w kwasach mineralnych
Barwabiała
Zaw. BaCO3 [% min]999998
Zaw. subs. nierozp. w HCl [% max]0,010,020,1
Zaw. subs. rozp. w H2O (OH-, CO32-) [% max]0,020,020,05
Zaw. metali ciężkich (Pb2+) [% max]0,0050,0010,002
Zawartość żelaza (Fe3+) [% max]0,0010,0010,002
Zaw. sodu i potasu (Na+K) [% max]0,050,10,25
Zaw. wapnia i strontu (Sr + Ca) [% max]0,250,250,5
Zaw. azotu całkowitego (N) [% max]0,0010,0020,005
Zaw. chlorków (Cl-) [% max]0,0010,0020,01
Zaw. siarczków (S2-) [% max]0,00050,00050,001