Kwas Borowy

H3BO3 (masa cząsteczkowa: 61,83)

Termin przydatnościCASECIndeksKod CN
BN-64/6191-112 lata10043-35-3233-139-2005-007-00-22810 00 90

REACH: 01-2119486683-25-XXXX

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H360FD: Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki
P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P308+313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady / zgłosić się do lekarza

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny wg przepisów transportowych.

czysty do analizyczystyfarmakologia
Postaćproszek (kryształy) bez zapachu
Barwabiała (przezroczysta)
Zawartość H3BO3 [% min]9998,599-101
Zaw. subs. nierozp. w H2O [% max]0,010,02-
Zaw. subs. nierozp. w C2H5OH [% max]Wg 4.2.30
Zawartość żelaza (Fe3+) [% max]0,00050,0020,003
Zaw. wapnia (Ca2+) [% max]0,0050,01-
Zaw. arsenu (As) [% max]0,00020,00050,001
Zaw. metali ciężkich (Pb2+) [% max]0,0010,0020,001
Zaw. siarczanów (SO42-) [% max]0,0050,010,01
Zaw. fosforanów (PO43-) [% max]0,0010,003-
Zaw. chlorków (Cl-) [% max]0,0010,0020,007
Zaw. subs. Nielotnych z CH3OH [% max]0,050,2-
pH r-ru 1%--5,0 - 7,0