Baru Wodorotlenek

Ba(OH)2 · 8H2O (masa cząsteczkowa: 315,48)

Termin przydatnościCASECIndeksKod CN
BN-75/6191-542 lata12230-71-6241-234-5brak2816 40 00

REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracji

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H314B: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P301+330+331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P305+351+338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P308+313: W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

UN 2923
8 (6.1), II

czysty do analizyczystytechniczny
Postaćproszek, kryształ
Barwabiała
Zaw. Ba(OH)2 · 8H2O [% min]979595
Zawartość BaCO3 [% max]232
Zaw. subs. nierozp. w HCl [% max]0,0050,050,1
Zaw. metali ciężkich (Pb2+) [% max]0,00050,001-
Zawartość żelaza (Fe3+) [% max]0,00050,0010,001
Zaw. metali alkalicznych (SO42-) [% max]0,050,1-
Zaw. chlorków (Cl-) [% max]0,0020,0050,5
Zaw. siarczków (S2-) [% max]0,00050,001-