Strontu Wodorotlenek – Czysty

Sr(OH)2 · 8H2O (masa cząsteczkowa: 265,76)

Termin przydatnościCASECIndeksKod CN
ZWT-00/TCh-112 lata1311-10-0242-367-1brak2816 40 00

REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracji

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H314A: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H318: Powoduje poważne uszkodzenia oczu.
EUH071: Działa żrąco na drogi oddechowe
P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P301+330+331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+361+353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P304+340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+351+338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308+313: W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P405: Przechowywać pod zamknięciem

UN 3262
8, II

Postaćkrystaliczny proszek
Barwabiała
Zawartość Sr(OH)2 [% min]95
Zawartość subs. nierozp. w HCl [% max]0,01
Zaw. chlorków [% max]0,001
Zaw. żelaza (Fe3+) [% max]0,0005
Zaw. metali ciężkich (Pb2+) [% max]0,0005