Sodu Azotan

NaNO3 (masa cząsteczkowa: 84,99)

Termin przydatnościCASECIndeksKod CN
ZWT-05/TCh-72 lata7631-99-4231-554-3brak3105 10 00

REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracji

UWAGA
H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H319: Działa drażniąco na oczy.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/ gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.
P220: Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+351+338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P370+378: W przypadku pożaru: Użyć do gaszenia suche środki gaśnicze.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.

UN 1498
5.1, III

Wartość / cecha
Postaćproszek drobnokrystaliczny
Barwabiała
Zawartość azotanu sodu [% min]99,5
Zaw. subs. nierozp. w H2O [% max]0,01
Zaw. wody [% max]1
Zaw. chloranów i nadchloranów [% max]0,006
Zaw. azotanów [% max]0,0005
Zaw. chlorków [% max]0,005
Zaw. fosforanów [% max]0,001
Zaw. siarczanów [% max]0,02
Zaw. metali ciężkich (Pb) [% max]0,001
Zaw. magnezu [% max]0,003
Zaw. wapnia [% max]0,004
Zaw. żelaza [% max]0,001