Sodu Tetraboran 10 Hydrat (Boraks)

Na2B4O7 · 10H2O (masa cząsteczkowa: 381,37)

Termin przydatnościCASECIndeksKod CN
BN-71/6191-992 lata1303-96-4215-540-4005-011-01-12840 19 80

REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracji

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H360FD: Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki
P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P308+313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady / zgłosić się do lekarza

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny wg przepisów transportowych.

chemicznie czystyczysty do analizyczysty
Postaćproszek lub kryształy bez zapachu
Barwabiała (przezroczysta)
Zawartość Na2Ba4O7 [%]99,5 - 100,599,5 - 100,599,5 - 100,5
Zaw. subs. nierozp. w HCl [% max]0,0030,0050,02
Zaw. metali ciężkich (jako Pb2+) [% max]0,00050,0010,002
Zawartość żelaza (Fe3+) [% max]0,00030,00050,001
Zaw. wapnia (Ca2+) [% max]0,0050,01-
Zaw. arsenu (As) [% max]0,00010,00050,001
Zaw. siarczanów (SO42-) [% max]0,0050,010,03
Zaw. fosforanów (PO43-)0,0010,0005-
Zaw. chlorków (Cl-) [% max]0,00050,0020,005
Zaw. węglanów (CO32-)Wg 5.2.3-