Baru Octan – Czysty

Ba(CH3COO)2 (masa cząsteczkowa: 255,43)

Termin przydatnościCASECIndeksKod CN
ZWT-99/TCh-112 lata543-80-6208-849-0056-002-00-72915 29 00

REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracji

UWAGA
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
P301+310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny wg przepisów transportowych.

Postaćproszek
Barwabiała
Zawartość Ba(CH3COO)2 [% min]86
Zawartość subs. nierozp. w H2O [% max]0,05
Zawartość wolnych kwasów (CH3COOH) [% max]0,5
Zaw. żelaza (Fe3+) [% max]0,001
Zaw. ołowiu (Pb2+) [% max]0,002
Zaw. chlorków (Cl-) [% max]0,01
Zaw. azotu całkowitego (N) [% max]0,005