Baru Nadtlenek

BaO2 (masa cząsteczkowa: 169,33)

Termin przydatnościCASECIndeksKod CN
ZWT-86/TCh-12 lata1304-29-6215-128-4056-001-00-12816 40 00

REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracji

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.
P302: Działa szkodliwie po połknięciu.
P332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/ gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.
P302+352: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

UN 1449
5.1 (6.1), II

Postaćproszek nierozpuszczalny w wodzie;
rozpuszczalny w rozcieńczonych kwasach
Barwabiała
Zawartość subs. nierozp. w HCl [% min]86
Zawartość wilgoci (H2O) [% max]0,5
Suma BaCO3, Ba(OH)2, BaCl2 w przeliczeniu na BaO2 [% max]8
Zaw. Cl- w przeliczeniu na BaCl2 [% max]0,005
Pozostałość na sicie 0,16 mm [% max]10