Baru Chromian – Czysty

BaCrO4 (masa cząsteczkowa: 253,33)

Termin przydatnościCASECIndeksKod CN
ZWT-95/TCh2 lata10294-40-3233-660-5brak2841 50 00

REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracji

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H350B: Może powodować raka.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P301+313: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P302+352: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304+340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady / zgłosić się do lekarza.

UN 3077
9, III

Wartość
Zawartość BaCrO499
Zaw. subs. nierozp. w H2O0,1
Zawartość chlorków (Cl-) [% min]0,01
Zaw. siarczanów(VI) (SO42-) [% max]0,02
Zawartość żelaza (Fe3+) [% max]0,002