enpl

Baru nadtlenek

BARU NADTLENEK
BaO2 (masa cząsteczkowa: 169,33)

ZWT-86/TCh-1
Termin przydatności: 2 lata

CAS: 1304-29-6
WE: 215-128-4
Indeks: 056-001-00-1
REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracjiNIEBEZPIECZEŃSTWO
H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.
P302: Działa szkodliwie po połknięciu.
P332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/ gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.

P302+352: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

UN 1449
5.1 (6.1), II

1. Postać

proszek nierozpuszczalny w wodzie;

rozpuszczalny w rozcieńczonych kwasach

2. Barwa

biała

3. Zawartość BaO2; % min

86

4. Zawartość subs. nierozp. w HCl; % max

0,8

5. Zawartość wilgoci (H2O); % max

0,5

6. Suma BaCO3, Ba(OH)2, BaCl 2 w przeliczeniu na BaO2; % max

8

7. Zaw. Cl w przeliczeniu na BaCl 2; % max

0,005

8. Pozostałość na sicie o,16 mm; % max

10