enpl

Baru chlorek

BARU CHLOREK
BaCl2 (masa cząsteczkowa: 208,24)

BN-73/6191-122
Termin przydatności: 2 lata

CAS: 10361-37-2
WE: 233-788-1
Indeks: 056-004-00-8
REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracji


NIEBEZPIECZEŃSTWO
H301: Działa toksycznie po połknięciu.
H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
P301+310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

UN 1564
6.1, II

chemicznie czysty

czysty do analizy

czysty

1. Postać

kryształy rozpuszczalny w wodzie

2. Barwa

biała

3. Zaw. BaCl2∙ 2H2O; % min

99,5

99,5

99

4. Zaw. subs. nierozp. w H2O; % max

0,005

0,01

0,02

5. Zaw. chloranów (ClO3); % max

0,0025

0,0025

0,005

6. Zaw. metali ciężkich (Pb2+); % max

0,00025

0,001

0,001

7. Zawartość żelaza (Fe3+); % max

0,00005

0,0001

0,0005

8. Zaw. metali alkalicznych (K+Na); % max

0,02

0,05

0,1

9. Zaw. wapnia i strontu (Sr+Ca); % max

0,05

0,1

0,2

10. Zaw. azotu całkowitego (N); % max

0,001

0,002

0,005