Baru Chlorek

BaCl2 ·2H 2 O (masa cząsteczkowa: 244,28)

Termin przydatnościCASECIndeksKod CN
BN-73/6191-1222 lata10326-27-9233-788-1056-004-00-82827 39 85

REACH: 01-2119502547-42-XXXX

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H301: Działa toksycznie po połknięciu.
H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
P301+310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

UN 1564
6.1, II

chemicznie czystyczysty do analizyczysty
Postaćkryształy rozpuszczalny w wodzie
Barwabiała
Zaw. BaCl2∙ 2H2O [% min]99,599,599
Zaw. subs. nierozp. w H2O [% max]0,0050,010,02
Zawartość chlorków (ClO3); % max0,00250,00250,005
Zaw. metali ciężkich (Pb2+) [% max]0,000250,0010,001
Zawartość żelaza (Fe3+) [% max]0,000050,00010,0005
Zaw. metali alkalicznych (K+Na) [% max]0,020,050,1
Zaw. wapnia i strontu (Sr + Ca) [% max]0,050,10,2
Zaw. azotu całkowitego (N) [% max]0,0010,0020,005