SREBRA AZOTAN

AgNO3 (masa cząsteczkowa: 169,87)

Termin przydatnościCASECIndeksCNUFIREACH
2 lata7761-88-8231-853-9047-001-00-22843 21 00 - - - 01-2119513705-43-XXXX

NIEBEZPIECZEŃSTWO

H271: Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.

H290: Może powodować korozje metali.

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.

H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P273: Unikać uwolnienia do środowiska.

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P303+361+353: W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P304+340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305+351+338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

UN 1493

5.1, II

Wartość / Opis
Wygląd zewnętrznybiały krystaliczny proszek
Zaw. AgNO3; % min99,9
Zaw. substancji nierozpuszczalnych w wodzie; % max0,005
Zaw. substancji niestrącalnych
w kwasie chlorowodorowym; % max
0,04
Zaw. wilgoci; % max0,06
Zaw. żelaza; % max0,0005
Zaw. ołowiu, miedzi i cynku; % max0,002
Zaw. chlorków; % max0,0005
Zaw. siarczanów; % max0,005