Sól Odpuszczająca SO-220

ciało stałe

Termin przydatnościCASECIndeksKod CNUFI
ZWT-05/TCh-56 miesięcybrakbrakbrak3822 00 00EWKC-MT2C-750P-N1H4

REACH: nie dotyczy

UWAGA
H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H319: Działa drażniąco na oczy.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/ gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.
P220: Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.
P280: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
P305+351+338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P370+378: W przypadku pożaru: Użyć do gaszenia suchych środków gaśniczych do gaszenia pożaru.
P501: Zawartość / pojemnik usuwać w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów..

UN 1487
5.1, III

Postaćproszek
Barwabiała
Zawartość azotanu potasu [%]54 - 55
Zawartość azotanu sodu [%]45 - 46