Sól Odpuszczająca SO-140

ciało stałe

Termin przydatnościCASECIndeksKod CNUFI
ZWT-05/TCh-46 miesięcybrakbrakbrak3822 00 00CUKC-3TCX-X505-0PX2

REACH: nie dotyczy

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H301: Działa toksycznie po połknięciu.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/ gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.
P220: Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.
P273: Unikać uwalniania do środowiska.
P280: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
P301+310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P305+351+338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P370+378: W przypadku pożaru: Użyć do gaszenia suchych środków gaśniczych do gaszenia pożaru.
P501: Zawartość / pojemnik usuwać w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.

UN 1486
5.1, II

Postaćproszek
Barwabiała
Zawartość azotanu sodu [%]55 - 57
Zawartość sodu azotyn [%]43 - 45