Sól Hartownicza SH-960

ciało stałe

Termin przydatnościCASECIndeksKod CN
ZWT-96/TCh-36 miesięcybrakbrakbrak3822 00 00

UFI: 6NKC-3T05-A506-P0RX

REACH: nie dotyczy

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H301: Działa toksycznie po połknięciu.
H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
P261: Unikać wdychania pyłu.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P301+P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P304+340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501: Zawartość / pojemnik utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.

UN 1564
6.1, III

Postaćproszek bez zanieczyszczeń
Barwabiała do szarej
Zawartość BaCl2 [%]95-98
Zawartość H2O [% max]5
pH max10,6