Sól Hartownicza SH-750

ciało stałe

Termin przydatnościCASECIndeksKod CNUFI
ZWT-17/TCh-16 miesięcybrakbrakbrak3822 00 004KKC-KT9S-050P-0P5V

REACH: nie dotyczy

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H301: Działa toksycznie po połknięciu.
H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
P261: Unikać wdychania pyłu.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P301+P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P304+340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501: Zawartość / pojemnik utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.

UN 3288
6.1, III

Postaćdrobny kryształ
Zawartość BaCl2 [%]43 - 44
Zawartość KCl [%]22 - 23
Zawartość H2O [% max]5
pH [max]10