POTASU NADMANGANIAN

KMnO4 (masa cząsteczkowa: 158,04)

Termin przydatnościCASECIndeksCNUFIREACH
2 lata7722-64-7231-760-3025-002-00-92841 61 00 - - - 01-2119480139-34-XXXX

NIEBEZPIECZEŃSTWO

H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.

H302: Działa szkodliwie po połknięciu.

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H318: Powoduje poważne uszkodzenia oczu.

H361d: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H373: Może powodować uszkodzenie narządów (mózg) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie (inhalacyjnie).

H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P303+361+353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P305+351+338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P390: Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.

UN 1490

5.1, II

Wartość / Opis
Zaw. KMnO4; % min99,0
Zaw. substancji nierozpuszczalnych w wodzie; % max1,0
Zaw. nierozpuszczalnych zanieczyszczeń; % max0,03
Zaw. żelaza; % maxNie normalizuje się
Zaw. miedzi; % maxNie normalizuje się
Zaw. ołowiu; % maxNie normalizuje się
Zaw. chlorków; % max0,01
Zaw. siarczanów; % max0,04