POTASU JODEK

KI (masa cząsteczkowa: 166)

Termin przydatnościCASECIndeksCNUFIREACH
2 lata7681-11-0231-659-4brak2827 60 00 - - - 01-2119966161-40-XXXX

NIEBEZPIECZEŃSTWO

H372: Powoduje uszkodzenie narządów (tarczyca) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie drogą doustną.

P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P264: Dokładnie umyć ręce i twarz po użyciu.

P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P501: Zawartość / pojemnik usuwać w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.

Wartość / Opis
Wygląd zewnętrznybiały krystaliczny proszek
Zaw. KI; % min99,5
Zaw. wody; % max0,1
Zaw. substancji nierozpuszczalnych w wodzie; % max0,005
Zaw. chlorków i bromków, jako chlor; % max0,01
Zaw. jodu i jodanów, jako jodany, % max0002
Zaw. żelaza; % max0,0003
Zaw. wapnia; % max0,001
Zaw. magnezu; % max0,001
Zaw. sodu; % max0,05
Zaw. arsenu; % max0,00001
Zaw. metali ciężkich, jako Pb; % max0,0005
Zaw. siarczanów; % max0,001
Zaw. fosforanów; % max0,001
Zaw. azotu; % max0,001
pH dla r-ru 5%6,0 – 8,0