POTASU FLUOREK

KF (masa cząsteczkowa: 58,1)

Termin przydatnościCASECIndeksCNUFIREACH
2 lata7789-23-3232-151-5009-005-00-22826 19 90 - - - 01-2119555273-40-XXXX

NIEBEZPIECZEŃSTWO

H301: Działa toksycznie po połknięciu.

H311: Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

H331: Działa toksycznie w następstwie wdychania.

P280: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P301+P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P302+352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.

P304+340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P403+233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P405: Przechowywać pod zamknięciem.

P501: Zawartość / pojemnik utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.

UN 1812

6.1, III

Wartość / Opis
Wygląd zewnętrznybiały krystaliczny proszek
Zaw. KF; % min99,0
Substancje nierozpuszczalne w wodzie; % max0,01
Straty po suszeniu; % max1,0
Zaw. wolnych kwasów; % max0,01
Zaw. wolnych zasad; % max0,05
Zaw. żelaza; % max0,002
Zaw. krzemu; % max0,1
Zaw. metali ciężkich; % max0,003
Zaw. chlorków; % max0,002
Zaw. siarczanów; % max0,01
Zaw. siarczynów; % max0,005