KWAS SIARKOWY 95-96%

H2SO4 (masa cząsteczkowa: 98)

Termin przydatnościCASECIndeksCNUFIREACH
2 lata7664-93-9231-639-5016-020-00-82807 00 00U1M4-DTUS-JSKM-GCR601-2119458838-20-XXXX

REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracji

NIEBEZPIECZEŃSTWO

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

P301+331+330: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+361+353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P304+340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305+351+338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P363: Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

P405: Przechowywać pod zamknięciem.

UN 1830

8, II

Wartość / Opis
Wygląd zewnętrznyciecz bezbarwna do lekko żółtej, lekko opalizująca
Zaw. H2SO4; % (m/m) min92
Zaw. żelaza; % (m/m) max0,006
Zaw. SO2; % (m/m) max0,01