KWAS OCTOWY 80%

Termin przydatnościCASECIndeksCNUFIREACH
2 lata64-19-7200-580-7607-002-00-62915 21 00VXK4-WT5D-8SK4-T15401-2119475328-30-XXXX

NIEBEZPIECZEŃSTWO

H226: Łatwopalna ciecz i pary.

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.

P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+330+331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+361+353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P304+340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305+338+351: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

UN 2790

8, II

Wartość / Opis
Stężenie r-ru; %75 – 85
Gęstość r-ru; g/cm3Ok. 1,070