KWAS AMIDOSULFONOWY

H3NO3S (masa cząsteczkowa: 97,09)

Termin przydatnościCASECIndeksCNUFIREACH
2 lata5329-14-6226-218-8016-026-0-02811 19 80brak01-2119488633-28-XXXX

UWAGA

H315: Działa drażniąco na skórę.

H319: Działa drażniąco na oczy.

H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.

P262: Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

P273: Unikać uwalniania do środowiska.

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P303+361+353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (lub prysznicem).

P305+351+338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P308+313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.

P501: Zawartość / pojemnik utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.

UN 2967

8, III

Wartość / Opis
Zaw. głównego składnika; % min99,0
Zaw. substancji rozpuszczalnych w wodzie; % max0,01
Pozostałość po prażeniu; % max0,05
Zaw. metali ciężkich, jako Pb; %0,001
Zaw. żelaza; % max0,0005
Zaw. chlorków; % max0,002