Kadmu Octan

Cd(CH3COO)2 × 2H2O (masa cząsteczkowa: 266,52)

Termin przydatnościCASECIndeksKod CN
ZWT-04/TCh-22 lata5743-04-4208-853-2048-001-00-5 2915 29 00

REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracji

UWAGA
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H312: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P302+352: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

UN 2570
6.1, III

czysty do analizyczysty
Postaćkryształy rozp. w wodzie
Barwabezbarwna - biała
Zawartość Cd(CH3COO)2 [% min]9998
Zaw. subs. nierozp. w H2O [% max]0,0050,02
Zaw. chlorków (Cl-) [% max\0,00250,0025
Zaw. siarczanów (SO42-) [% max]0,000250,001
Zaw. azotu ogólnego [% max]0,0040,006
Zaw. siarczków (S2-) [% max]0,002-
Zaw. ołowiu (Pb) [% max]0,0050,02
Zaw. cynku [% max]0,005-
Zaw. żelaza (Fe3+)0,001-
Zaw. subs. strącanych NH3×H2O0,01-
Zaw. metali alkalicznych
i metali ziem alkalicznych [% max]
0,150,3
pH 5% r-ru w 25̊ C6,7 – 7,3-