Kadmu Azotan

Cd(NO3)2 × 4H2O (masa cząsteczkowa: 308,47)

Termin przydatnościCASECIndeksKod CN
ZWT-04/TCh-32 lata10022-68-1233-710-6048-014-00-62834 29 20

REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracji

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H312: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H340(B): Może powodować wady genetyczne.
H350(B): Może powodować raka.
P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną /ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P301+310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P302+352: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304+340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady / zgłosić się do lekarza.

UN 3087
5.1, II

czysty
Postaćkryształy łatwo rozp. się w wodzie
Barwabezbarwna - biała
Zaw. Cd(CH3COO)2 [% min]98
Zaw. subs. nierozp. w H2O [% max]0,01
Zaw. chlorków (Cl-) [% max]0,005
Zaw. siarczanów (SO42-) [% max]0,01
Zaw. żelaza (Fe) [% max]0,001
Zaw. metali ciężkich (Pb) [% max]0,02
Zaw. metali alkalicznych
i metali ziem alkalicznych [% max]
0,2