Jod krystaliczny

I2 (masa cząsteczkowa: 253,81)

Termin przydatnościCASECIndeksCNUFIREACH
1 rok7553-56-3231-442-4053-001-00-32801 20 00 - - - 01-2119485285-30-XXXX

NIEBEZPIECZEŃSTWO

H302: Działa szkodliwie po połknięciu.

H312: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

H315: Działa drażniąco na skórę.

H319: Działa drażniąco na oczy.

H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H372: Powoduje uszkodzenie narządów (tarczyca) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P302+352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.

P304+340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305+351+338: PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P403+233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.

UN 3495

8(+6.1), III

Wartość / Opis
Zaw. jodu (I2); % min99,8
Zaw. pozostałości nielotnej; % max0,01
Zaw. chloru i bromu, jako chlor; % max0,005