Baru Azotan

Ba(NO3)2 (masa cząsteczkowa: 261,32)

Termin przydatnościCASECIndeksKod CN
BN-75/6191-532 lata10022-31-8233-020-5056-002-00-72834 29 20

REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracji

UWAGA
P272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/ gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.
P302+350: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody.

UN 1446
5.1 (6.1), II

czysty do analizyczystytechniczny
Postaćkrystaliczny proszek
Barwabiała
Zawartość Ba(NO3)2 [% min]999999
Zaw. subs. nierozp. w H2O [% max]0,010,020,1
Zawartość chlorków (Cl-); % max0,0020,0030,08
Zaw. metali ciężkich (Pb2+) [% max]0,0010,002-
Zawartość żelaza (Fe3+) [% max]0,00050,0010,001
Zaw. metali alkalicznych (SO42-) [% max]0,05- -
Zaw. wapnia i strontu (Sr + Ca) [% max]- 0,2-
Zaw. sodu i potasu (K + Na) [% max]- 0,10,5