AMONU NADSIARCZAN

(NH4)2S2O8 (masa cząsteczkowa: 228,2)

Termin przydatnościCASECIndeksCNUFIREACH
2 lata7727-54-0231-786-5016-060-00-62833 40 00 - - - 01-2119495973-19-XXXX

NIEBEZPIECZEŃSTWO

H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.

H302: Działa szkodliwie po połknięciu.

H315: Działa drażniąco na skórę.

H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319: Działa drażniąco na oczy.

H334: Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P302+352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zmyć dużą ilością wody / wody z mydłem.

P305+351+338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

UN 1444

5.1, III

Wartość / Opis
Wygląd zewnętrznybezbarwne kryształy lub lekko żółty proszek
Zaw. amonu nadsiarczanu; % min98,0
Zaw. substancji nierozpuszczalnych w wodzie; % max0,01
Zaw. wolnych kwasów, jako H2SO4; % max0,2
Pozostałość po prażeniu; % max0,05
Zaw. żelaza, % max0,001
Zaw. manganu; % max0,0001
Zaw. metali ciężkich, jako Pb; % max0,001
Zaw. chlorków i chloranów, jako chlor; % max0,001