ALKOHOL IZOPROPYLOWY

(IPA, 2-PrOH, izopropanol, 2-propanol, propan-2-ol)
C3H8O (masa cząsteczkowa: 60,1)

Termin przydatnościCASECIndeksCNUFIREACH
2 lata67-63-0200-661-7603-117-00-02905 12 00XFM4-XT9S-3SK3-S2NH01-2119457558-25-XXXX

NIEBEZPIECZEŃSTWO

H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H319: Działa drażniąco na oczy.

H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/ gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.

P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

UN 1219

3, II

Wartość / Opis
Wygląd zewnętrznybezbarwna, klarowna ciecz
ZapachCharakterystyczny
Zaw. 2-PrOH; % (m/m) min99,7
Zaw. wody; % (m/m) max0,05
Gęstość w 20°C; g/cm3 min0,783