enpl

Odkamieniacz Trapex

TARPEX
(odkamieniacz, preparat do usuwania kamienia kotłowego)

ciecz

Termin przechowywania: 2 lata

CAS: brak

WE: brak

Indeks: brak

REACH: nie dotyczy

UWAGA

H315: Działa drażniąco na skórę.

H319: Działa drażniąco na oczy. H335: Może powodować podrażnienie dróg
oddechowych.

P302+352: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z
mydłem.

P304+340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub
wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do
odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P305+351+338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je
łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.

UN 1760

8, III

Instrukcja stosowania preparatu:

Odkamieniacz TARPEX KONCENTRAT – instrukcja stosowania:
Odkamieniacz Tarpex skutecznie usuwa kamień kotłowy poprzez reakcję chemiczną rozpuszczania osadów węglanu wapnia i magnezu, przeprowadzając je do roztworu.
Tarpex może być stosowany do usuwania kamienia kotłowego z powierzchni metalowych, szklanych, z tworzyw sztucznych oraz emalii odpornych na działanie kwasów.
Nie należy stosować do urządzeń pokrytych cynkiem, cyną lub ich stopami, gdyż są one nieodporne na działanie preparatu.
W razie wątpliwości należy sprawdzić czy nie następuje reakcja po naniesieniu preparatu na oczyszczoną powierzchnię konstrukcji urządzenia. W przypadku tworzenia się piany, lub zmatowienia powierzchni emalii, nie stosować Tarpexu do odkamieniania.
Preparat przed użyciem rozcieńczyć wodą w stosunku: 1 część Tarpexu na 3 części wody. Tak przygotowanym roztworem zalać powierzchnie pokryte kamieniem kotłowym
w urządzeniach grzewczych.
Przy pracy z odkamieniaczem należy zachować szczególną ostrożność, stosować rękawice ochronne i ochronę oczu.
Uwaga! Rozpuszczaniu się kamienia towarzyszy wydzielanie się piany.
Gdy wydzielanie się piany ustanie, a na ściankach znajduje się jeszcze osadzony kamień, proces należy powtórzyć. Zmiana barwy roztworu z żółtawej na fioletowo-niebieską oznacza całkowity brak aktywności preparatu;
Po usunięciu kamienia powierzchnie przedmiotów, oczyszczane urządzenia należy dokładnie spłukać wodą.