enpl

Strontu wodorotlenek – czysty

STRONTU WODOROTLENEK – CZYSTY

Sr(OH)2 · 8H2O (masa cząsteczkowa: 265,76)

ZWT-00/TCh-11

Termin przechowywania: 2 lata

CAS: 1311-10-0

WE: 242-367-1

Indeks: brak

REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość
obrotu nie wymaga rejestracji

NIEBEZPIECZEŃSTWO

H314B: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/
ochronę twarzy.

P305+351+338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je
łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.

UN 3262

8, II

1. Postać

krystaliczny proszek

2. Barwa

biała

3. Zawartość Sr(OH)2; % min

95

4. Zawartość subs. nierozp. w HCl; % max

0,01

5. Zaw. chlorków; % max

0,001

6. Zaw. żelaza (Fe3+); % max

0,0005

7. Zaw. metali ciężkich (Pb2+); % max

0,0005