enpl

Strontu azotan

STRONTU AZOTAN

Sr(NO3)2 (masa cząsteczkowa: 84.99)

ZWT-99/TCh-10

Termin przechowywania: 2 lata

CAS: 10042-76-9

WE: 233-131-9

Indeks: brak

REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość
obrotu nie wymaga rejestracji

UWAGA

H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.

P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/
otwartego ognia/ gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.

UN 1507

5.1, III

czysty do analizy

czysty

1. Postać

kryształy rozp. w wodzie

2. Barwa

biała

3. Zawartość Sr(NO3)2; % min

99,5

99

4. Zaw. subs. nierozp. w H2O; % max

0,005

0,01

5. Zaw. wilgoci (H2O); % max

0,1

0,1

6. Zawartość żelaza (Fe3+); % max

0,002

0,002

8. Zaw. wapnia (Ca2+); % max

0,005

0,05

9. Zaw. siarczanów (SO42-); % max

0,002

0,2

10. Zaw. chlorków (Cl); % max

0,0005

0,001

11. pH 5% r-ru w 25̊ C

5,0-7,5

5,0-7,5