enpl

Sól odpuszczająca SO-140

SÓL ODPUSZCZAJĄCA SO-140

ciało stałe

ZWT-05/TCh-4

Termin przechowywania: 6 miesięcy

CAS: brak

WE: brak

Indeks: brak

REACH: nie dotyczy

NIEBEZPIECZEŃSTWO

H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.

H301: Działa toksycznie po połknięciu.

H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

P273: Unikać uwolnienia do środowiska.

P309+311: W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Natychmiast
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

UN 1486

5.1, II

1. Postać

proszek

2. Barwa

biała

3. Zawartość azotanu sodu; %

55 – 57

4. Zawartość azotynu sodu; %

43 – 45