enpl

Sól SH-960

SÓL HARTOWNICZA SH-960

ciało stałe

ZWT-96/TCh-3

Termin przechowywania: 6 miesięcy

CAS: brak

WE: brak

Indeks: brak

REACH: nie dotyczy


NIEBEZPIECZEŃSTWO

H301: Działa toksycznie po połknięciu.

H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

P301+310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

UN 1564

6.1, III

1. Postać

proszek bez zanieczyszczeń

2. Barwa

biała do szarej

3. Zawartość BaCl2; %

95-98

4. Zawartość H2O; % max

5

5. pH max

10,6