enpl

Sól hartowana SH-430

SÓL HARTOWNICZA SH-430

ciało stałe

ZWT-98/TCh-5

Termin przechowywania: 6 miesięcy

CAS: brak

WE: brak

Indeks: brak

REACH: nie dotyczy

NIEBEZPIECZEŃSTWO

H301: Działa toksycznie po połknięciu.

H319: Działa drażniąco na oczy.

H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

P301+310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

UN 1564

6.1, III

1. Postać

bryłki o średnicy do 10 mm

2. Barwa

szara

3. Zawartość BaCl2; %

30-31

4. Zawartość CaCl2; %

48-50

5. Zawartość NaCl; %

20-21

6. Zawartość H2O; % max

0,3

7. pH max

8