enpl

Sól hartownicza SH-750

SÓL HARTOWNICZA SH-750

ciało stałe

ZWT-17/TCh-1

Termin przechowywania: 6 miesięcy

CAS: brak

WE: brak

Indeks: brak

REACH: nie dotyczy


NIEBEZPIECZEŃSTWO

H301: Działa toksycznie po połknięciu.

H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

P301+310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

UN 3288

6.1, III

1. Postać

drobny kryształ

2. Zawartość BaCl2 ; %

43 – 44

3. Zawartość KCl; %

22 – 23

4. Zawartość H2O; % max

5

5. pH; max

10