enpl

Sodu tetraboran 10 hydrat (boraks)

SODU TETRABORAN 10 HYDRAT (BORAKS)

Na2B4O7 · 10H2O (masa
cząsteczkowa: 381,37)

BN-71/6191-99

Termin przydatności: 2 lata

CAS: 1303-96-4

WE: 215-540-4

Indeks: 005-011-01-1

REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość
obrotu nie wymaga rejestracji

NIEBEZPIECZEŃSTWO

H360FD: Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na
dziecko w łonie matki

P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P308+313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady /
zgłosić się do lekarza

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny wg przepisów
transportowych.

chemicznie czysty

czysty do analizy

czysty

1. Postać

proszek lub kryształy bez zapachu

2. Barwa

biała (przezroczysta)

3. Zawartość Na2Ba4O7;
%

99,5-100,5

99,5-100,5

98,5-101,5

4. Zaw. subs. nierozp. w HCl; % max

0,003

0,005

0,02

5. Zaw. metali ciężkich (jako Pb2+); % max

0,0005

0,001

0,002

6. Zawartość żelaza (Fe3+); % max

0,0003

0,0005

0,001

8. Zaw. wapnia (Ca2+); % max

0,005

0,01

9. Zaw. arsenu (As); % max

0,0001

0,0005

0,001

10. Zaw. siarczanów (SO42-); %
max

0,005

0,01

0,03

11. Zaw. fosforanów (PO43-); %
max

0,001

0,0005

12. Zaw. chlorków (Cl); % max

0,0005

0,002

0,005

13. Zaw. węglanów (CO32-)

Wg 5.2.3