enpl

Sodu azotan

SODU AZOTAN

NaNO3 (masa cząsteczkowa: 84,99)

ZWT-05/TCh-7

Termin przechowywania: 2 lata

CAS: 7631-99-4

WE: 231-554-3

Indeks: brak

REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość
obrotu nie wymaga rejestracji

UWAGA

H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.

H302: Działa szkodliwie po połknięciu..

P260: Nie wdychać pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy.

UN 1498

5.1, III

1. Postać

proszek drobnokrystaliczny

2. Barwa

biała

3. Zawartość azotanu sodu; % min

99,5

4. Zawartość subs. nierozp. w H2O; % max

0,01

5. Zaw. wody; % max

1

6. Zaw. chloranów i nadchloranów; % max

0,006

7. Zaw. azotanów; % max

0,0005

8. Zaw. chlorków; % max

0,005

9. Zaw. fosforanów; % max

0,001

10. Zaw. siarczanów; % max

0,02

11. Zaw. metali ciężkich (Pb); % max

0,001

12. Zaw. magnezu; % max

0,003

13. Zaw. wapnia; % max

0,004

14. Zaw. żelaza; % max

0,001