enpl

Potasu azotan

POTASU AZOTAN

KNO3 (masa cząsteczkowa: 101,11)

ZWT-05/TCh-6

Termin przechowywania: 2 lata

CAS: 7757-79-1

WE: 231-818-8

Indeks: brak

REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość
obrotu nie wymaga rejestracji

NIEBEZPIECZEŃSTWO

H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.

P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/
gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.

UN 1486

5.1, III

1. Postać

proszek drobnokrystaliczny

2. Barwa

biała

3. Zawartość azotanu potasu; % min

98,5

4. Zawartość H2O; % max

0,5

5. Zaw. substancji nierozpuszczalnych w H2O
% max

0,005

6. Zaw. siarczanów; % max

0,02

7. Zaw. chlorków; % max

0,002

8. Zaw. azotanów; % max

0,001

9. Zaw. fosforanów; % max

0,001

10. Zaw. związków amonowych; % max

0,005

11.Zaw. metali ciężkich (Pb); % max

0,0005

12. Zaw. magnezu; % max

0,002

13. Zaw. sodu; % max

0,03

14. Zaw. wapnia; % max

0,002

15. Zaw. żelaza; % max

0,001