enpl

Kwas Borowy

KWAS BOROWY

H3BO3 (masa cząsteczkowa: 61,83)

BN-64/6191-11

Termin przydatności: 2 lata

CAS: 10043-35-3

WE: 233-139-2

Indeks: 005-007-00-2

REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość
obrotu nie wymaga rejestracji

NIEBEZPIECZEŃSTWO

H360FD: Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na
dziecko w łonie matki

P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P308+313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady /
zgłosić się do lekarza

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny wg przepisów
transportowych.

czysty do analizy

czysty

farmakologia

1. Postać

proszek (kryształy) bez zapachu

2. Barwa

biała (przezroczysta)

3. Zawartość H3BO3; % min

99

98,5

99-101

4. Zaw. subs. nierozp. w H2O; % max

0,01

0,02

5. Zaw. subs. nierozp. w C2H5OH;
% max

Wg 4.2.3

0

6. Zawartość żelaza (Fe3+); % max

0,0005

0,002

0,003

8. Zaw. wapnia (Ca2+); % max

0,005

0,01

9. Zaw. arsenu (As); % max

0,0002

0,0005

0,001

10. Zaw. metali ciężkich (Pb2+); % max

0,001

0,002

0,001

11. Zaw. siarczanów (SO42-); %
max

0,005

0,01

0,01

12. Zaw. fosforanów (PO43-); %
max

0,001

0,003

13. Zaw. chlorków (Cl); % max

0,001

0,002

0,007

14. Zaw. subs. Nielotnych z CH3OH; % max

0,05

0,2

15. pH r-ru 1%

5,0-7,0