enpl

Katalizator fesil

KATALIZATOR FESIL
(katalizator stosowany przy rozkładzie poliolefin)

ciało stałe

Termin przechowywania: 2 lata

CAS: brak

WE: brak

Indeks: brak

REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość
obrotu nie wymaga rejestracji

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozp.
1272/2008.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny wg przepisów
transportowych.

1. zawartość mieszanki xFe2O3·ySiO2·zH 2O; % min

98

2. zawartość H2O; %

28 – 30