enpl

Kadmu octan

KADMU OCTAN

Cd(CH3COO)2 × 2H2O (masa cząsteczkowa:
266,52)

ZWT-04/TCh-2

Termin przechowywania: 2 lata

CAS: 5743-04-4

WE: 208-853-2

Indeks: 0148-001-00-5

REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość
obrotu nie wymaga rejestracji

UWAGA

H302: Działa szkodliwie po połknięciu.

H312: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując
długotrwałe skutki.

P273: Unikać uwolnienia do środowiska.

P302+352: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z
mydłem.

UN 2570

6.1, III

czysty do analizy

czysty

1. Postać

kryształy rozp. w wodzie

2. Barwa

bezbarwna – biała

3. Zawartość Cd(CH3COO)2; % min

99

98

4. Zaw. subs. nierozp. w H2O; % max

0,005

0,02

5. Zaw. chlorków (Cl); % max

0,001

0,005

6. Zaw. siarczanów (SO42-); % max

0,005

0,01

7. Zaw. azotu ogólnego; % max

0,004

0,006

8. Zaw. siarczków (S2-); % max

0,002

9. Zaw. ołowiu (Pb); % max

0,005

0,02

10. Zaw. cynku; % max

0,005

11. Zaw. żelaza (Fe3+); % max

0,001

12. Zaw. subs. strącanych NH3×H2
O; % max

0,01

13. Zaw. metali alkalicznych i metali ziem
alkalicznych; % max

0,15

0,3

14. pH 5% r-ru w 25̊ C

6,7 – 7,3