enpl

Kadmu azotan

KADMU AZOTAN

Cd(NO3)2 × 4H2O (masa cząsteczkowa:
308,47)

ZWT-04/TCh-3

Termin przechowywania: 2 lata

CAS: 10022-68-1

WE: 233-710-6

Indeks: 048-014-00-6

REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość
obrotu nie wymaga rejestracji

NIEBEZPIECZEŃSTWO

H302: Działa szkodliwie po połknięciu.

H312: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H340(B): Może powodować wady genetyczne.

H350(B): Może powodować raka.

P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/
ochronę twarzy.

P301+310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P302+352: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z
mydłem.

P304+340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub
wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do
odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku
narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady / zgłosić się do lekarza.

UN 3087

5.1, II

czysty

1. Postać

kryształy łatwo rozp. się w wodzie

2. Barwa

bezbarwna – biała

3. Zaw. Cd(CH3COO)2; % min

98

4. Zaw. subs. nierozp. w H2O; % max

0,01

5. Zaw. chlorków (Cl); % max

0,005

6. Zaw. siarczanów (SO42-); % max

0,01

7. Zaw. żelaza (Fe); % max

0,001

8. Zaw. metali ciężkich (Pb); % max

0,02

9. Zaw. metali alkalicznych i metali ziem alkalicznych
% max

0,2