enpl

Baru wodorotlenek

BARU WODOROTLENEK

Ba(OH)2 · 8H2O (masa cząsteczkowa: 315,48)

BN-75/6191-54

Termin przydatności: 2 lata

CAS: 12230-71-6

WE: 241-234-5

Indeks: brak

REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość
obrotu nie wymaga rejestracji

NIEBEZPIECZEŃSTWO

H302: Działa szkodliwie po połknięciu.

H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H314B: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/
ochronę twarzy.

P301+330+331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać
wymiotów.

P305+351+338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je
łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.

P308+313: W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Natychmiast
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

UN 2923

8 (6.1), II

czysty do analizy

czysty

techniczny

1. Postać

proszek, kryształ

2. Barwa

biała

3. Zawartość Ba(OH)2∙8H2O; % min

97

95

95

4. Zawartość BaCO3; % max

2

3

2

5. Zaw. subs. nierozp. w HCl; % max

0,005

0,05

0,1

6. Zaw. metali ciężkich (Pb2+); % max

0,0005

0,001

7. Zawartość żelaza (Fe3+); % max

0,0005

0,001

0,001

8. Zaw. metali alkalicznych (SO4 2-); % max

0,05

0,1

9. Zaw. chlorków (Cl); % max

0,002

0,005

0,5

10. Zaw. siarczków (S2-); % max

0,0005

0,001