enpl

Baru węglan

BARU WĘGLAN

BaCO3 (masa cząsteczkowa:197,35)

BN-74/6191-76

Termin przydatności: 2 lata

CAS: 513-77-9

WE: 208-167-3

Indeks: brak

REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość
obrotu nie wymaga rejestracji

UWAGA

H302: Działa szkodliwie po połknięciu.

P301+310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem

UN 1564

6.1, III

chemicznie czysty

czysty do analizy

czysty

1. Postać

proszek nierozpuszczalny w wodzie; łatwo rozpuszczalny
w kwasach mineralnych

2. Barwa

biała

3. Zawartość BaCO3; % min

99

99

98

4. Zaw. subs. nierozp. w HCl; % max

0,01

0,02

0,1

5. Zaw. subs. rozp. w H2O (OH,
CO32-); % max

0,02

0,02

0,05

6. Zaw. metali ciężkich (Pb2+); % max

0,005

0,001

0,002

7. Zawartość żelaza (Fe3+); % max

0,001

0,001

0,002

8. Zaw. sodu i potasu (Na+K); % max

0,05

0,1

0,25

9. Zaw. wapnia i strontu (Sr+Ca)); % max

0,25

0,25

0,5

10. Zaw. azotu całkowitego (N); % max

0,001

0,002

0,005

11. Zaw. chlorków (Cl); % max

0,001

0,002

0,01

12. Zaw. siarczków (S2-); % max

0,0005

0,0005

0,001